Nevado de Toluca Nevado de Toluca Nevado de Toluca
crater lake
crater lake
bunch grass
Nevado de Toluca Nevado de Toluca
<< photos (C) Petr Myska
forest
high altitude
Nevado de Toluca
Nevado de Toluca
Nevado de Toluca
Nevado de Toluca Nevado de Toluca
A trip to Nevado de Toluca in 1960. Journey undertaken and all photos taken by Doug Mann (Ziess CONTAFLEX 35mm SLR).
Nevado de Toluca